Jaya, T. A. L., & Ayub, M. (2021). Pengembangan Knowledge Management System dengan Teknik Information Retrieval. Jurnal Teknik Informatika Dan Sistem Informasi, 7(1). https://doi.org/10.28932/jutisi.v7i1.3316