., admin (2015) “Daftar Isi”, Jurnal Manajemen Maranatha, 14(1). doi: 10.28932/jmm.v14i1.69.