., admin (2015) “Daftar Isi”, Jurnal Manajemen Maranatha, 10(1). doi: 10.28932/jmm.v10i1.51.