GUNAWAN, B.; HARDJUNANTO, A. Determinan Praktik Perataan Laba. Jurnal Akuntansi, [S. l.], v. 12, n. 2, p. 178–186, 2020. DOI: 10.28932/jam.v12i2.2462. Disponível em: https://journal.maranatha.edu/index.php/jam/article/view/2462. Acesso em: 5 jun. 2023.